ജപ്പാൻ അതിർത്തിയിൽപ്പെട്ട, അറിയപ്പെടാത്ത 7,000 ദ്വീപുകൾ കണ്ടെത്തി

By: 600110 On: Mar 3, 2023, 5:12 PM

 

ജാപ്പനീസ് ദ്വീപുകളുടെ സർവ്വേയിൽ , മുമ്പ് കരുതിയിരുന്നതിലും 7,000 ദ്വീപുകൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി.

ജിയോസ്‌പേഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ജപ്പാൻ (ജിഎസ്‌ഐ) അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഡിജിറ്റൽ മാപ്പിംഗിൽ ജപ്പാന്റെ പ്രദേശത്ത് 14,125 ദ്വീപുകളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ജപ്പാന്റെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ 1987 ലെ റിപ്പോർട്ട് മുതൽ ഔദ്യോഗിക
ഉപയോഗത്തിലുള്ള 6,852 ദ്വീപുകളുടെ ഇരട്ടിയിലധികം.കൃത്രിമമായി നികത്തിയ ഭൂമിയൊന്നും പുതിയ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.