ലോകത്ത് കൂടുതൽ തവണ ഇന്‍റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാമത് 

By: 600021 On: Mar 1, 2023, 11:34 PM

ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഇന്‍റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ച രാജ്യമായി  ഇന്ത്യ.  2022 ൽ  ലോകത്താകെ   ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ച 187  സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തെന്നും അതിൽ  84 എണ്ണവും  ഇന്ത്യയിൽ ആണെന്നും  ആക്സസ് നൗ   എൻജിഒയുടെ   റിപ്പോർട്ട്.  ഡിജിറ്റൽ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായാണ്  ആക്സസ് നൗ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.  തുടർച്ചയായി  അഞ്ച്  തവണയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചത്.