ടിക്കറ്റോക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി, കമ്പനി, സമയ പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നു

By: 600110 On: Mar 1, 2023, 4:13 PM

 

18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു ഉപയോക്താവിന്റെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകൾക്കും വരും ആഴ്ചകളിൽ 60 മിനിറ്റ് എന്ന പ്രതിദിന സ്‌ക്രീൻ സമയ പരിധി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് TikTok അറിയിച്ചു. ആപ്പിന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് വിവിധ സർക്കാരുകൾക്കിടയിൽ ആശങ്കകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്.
യുഎസിൽ, ചൈനയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആപ്പുകളിൽ കുട്ടികൾ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പ്യൂ റിസർച്ച് സെന്റർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, അമേരിക്കക്കാരിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് കൗമാരക്കാരും TikTok ഉപയോഗിക്കുന്നു.