2023 ലെ വാൻകൂവർ ബജറ്റ് - ഏകദേശം 10 ശതമാനം വസ്തുനികുതി വർദ്ധനവ്

By: 600110 On: Feb 23, 2023, 4:03 PM

വാൻകൂവർ നഗരത്തിന്റെ 2023 ലെ ബജറ്റ് അനുസരിച്ച്, വീട്ടുടമകൾ ഏകദേശം 10 ശതമാനം പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്‌സ് വർദ്ധനവ് നേരിടേണ്ടി വരും. നിലവിലെ സേവന നിലവാരം നിലനിർത്തുന്നതിന്, ഏതെങ്കിലും പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങളോ, ഗവൺമെന്റിന്റെ മുതിർന്ന തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായമോ ഒഴിവാക്കി, ഏകദേശം 8.6 ശതമാനം വാർഷിക പ്രോപ്പർട്ടി
ടാക്‌സ് വർദ്ധനവ് ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് ബഡ്ജറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
വസ്‌തുനികുതി വർധന പാൻഡെമിക്കിനു ശേഷമുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അതിൽ മാറ്റിവച്ച നിക്ഷേപങ്ങളും, റവന്യൂ കമ്മിയും, മൊത്തത്തിലുള്ള ചെലവിന്റെ സമ്മർദ്ദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കരുതിയ ഫണ്ടുകളുടെ ഗണ്യമായ ഉപയോഗവും ഉൾപ്പെടുന്നു.
അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്‌ച കൗൺസിലിൽ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന രേഖയിൽ, 47.7 മില്യൺ ഡോളർ ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം 1.96 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ, പദ്ധതി രൂപരേഖയുണ്ട്.