കുത്തും കോമയും പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് അൽഗോരിതവും;ആശങ്കകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് കേരളാ  പോലീസ് 

By: 600021 On: Jan 12, 2023, 8:41 PM

ആൽഗോരിതം മറികടക്കാനായി കുത്തും കോമയും യാചിച്ച് നടന്ന  ഫേസ്ബുക്ക് ഉപഭോക്താക്കളോട്  ഈ ആശങ്ക അടിസ്ഥാന രഹിതമെന്ന ഓർമപ്പെടുത്തലുമായി കേരളാ പോലീസിൻ്റെ   ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റ്. കേരള പോലീസിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്  പേജിൽ 2020 ജനുവരി 7ന്  വന്ന വാർത്താ ശകലം പുതിയതെന്ന നിലക്ക് പ്രചരിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ പോസ്റ്റുമായി കേരളാ പോലീസ് എത്തിയത്.   

ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റിൻ്റെ  പൂർണരൂപം ചുവടെ:- 

കുത്തും കോമയും .. പി ന്നെ ഫേസ്ബുക്ക്അൽഗോരിതവും. ആശങ്കകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതം "ഹായ്തരൂ, ലൈക്തരൂ, കോമായെങ്കി ലും തരൂ.. മിനിമം ഒരു കുത്തെങ്കി ലും..!" പുതിയ ഫേസ്ബുക്ക് അൽഗോരിതം മൂലം ഒറ്റപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന ചി ന്തയിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് പോസ്റ്റിന്റെ പുറകിലാണ്പലരും. "കേശുമാമൻ സിൻഡ്രോം" എന്നൊക്കെ സോഷ്യ ൽ മീഡിയ ഓമനപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന, ഇടവി ട്ട്പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു സിൻഡ്രോം . ഒരാൾ പോസ്റ്റിടുകയേ വേണ്ടൂ.. പിന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ്ആണ്. ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്പലരും. ഫേസ്ബുക്ക് അൽഗോരിതം മാറ്റിയത്രേ.. ഇനി 25 സുഹൃത്തുക്കളുടെ പോസ്റ്റ്മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ എന്നും. പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകൾ അടങ്ങിയ ന്യൂസ്ഫീഡുകൾ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കി ലും നമുക്ക്കാണാൻ കഴിയുക. എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും കാണണം എന്ന്പറഞ്ഞാൽ ഫെസ്യ്സ്ബൂക്  മുതലാളിയും ബുദ്ധിമുട്ടിലാകും. നമുക്ക്കേൾക്കാനും കാണാനും കൂടുതൽ താല്പര്യ ല്പ മുള്ളവരെ ഫിൽറ്റർ ചെ യ്താ ണ്ഫെയ്സ്ബൂ യ്സ് ക്കാണിക്കുക. കൂടുതൽ സംവദിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ പോസ്റ്റുകൾ സ്വാഭാവി കമായും ഫീഡുകളിൽ മുന്നിട്ട്നിൽക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ഇഷ്ട വി ഷയങ്ങൾ അടങ്ങിയ പോസ്റ്റുകൾ, അല്ലെങ്കി ൽ പോസ്റ്റ്ചെ യ്യുന്നവയിൽ ജനപ്രീ തി നേടിയവആദ്യം കാണുവാൻ സഹായിക്കുക എന്ന രീതിയിലാണ്സ്വാഭാവി കമായും ഫെസ്ബൂക്അൽഗോരിതം സെറ്റ്ചെ യ്തി രിക്കുന്നത്. അതിനാൽ കുത്ത്, കോമ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ പോസ്റ്റിൽ നമുക്ക്മറുപടി തരുന്നവർ നമ്മുടെ അടുത്ത പോസ്റ്റ്കൃത്യമായി കാണും. എന്നാൽ പി ന്നീടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഒരു പക്ഷേഅവർ കാണണമെന്നില്ല. 2018 മുതൽ ഫേസ്ബുക്ക്അൽഗോരിതം ഏറെക്കുറെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരാളുടെ ടൈംലൈനിലെ നൂറുകണക്കിന്സ്റ്റോറികളിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചി ത എണ്ണം മാത്രമേ മുൻഗണന പ്രകാരംഈഅൽഗോരിതം തിരഞ്ഞെടുക്കയുള്ളൂ. ഹായ്ഇട്ടാലും ഇല്ലങ്കി ലും അൽഗോരിതത്തിലെ ഇത്തരം മുൻഗണനാ ക്രമം ദിനംപ്രതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനാൽ തന്നെ ഒരു ദിവസം ഹായ്ഇട്ടതുകൊണ്ടോ പ്രതികരിച്ചതുകൊണ്ടോആവ്യ ക്തിയുടെ പോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ എന്നും കാണണമെന്നില്ല. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള വെറുപ്പി ക്കൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ്ആണ്കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാ ജ സന്ദേശം 2020 ലും വ്യാ പകമായി പ്രചരിച്ചി രുന്നു. അന്നുംഈപേജിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി യിരുന്നതാണ്. കോപ്പി പേസ്റ്റ്ചെ യ്യുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്: ഇടവി ട്ടിടവി ട്ട്ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കറങ്ങിനടക്കുന്ന മെസ്സേജ്ആണിത്. ഒരിടവേളക്ക്ശേഷം അത്വീ ണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.