ഓവനും വേണ്ട, ബീറ്ററും വേണ്ട വെറും രണ്ടു മിനിറ്റിൽ ഈസി മംഗോ ചീസ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം...!!

By: 600054 On: Dec 29, 2022, 4:25 PM

ഓവനും ബീറ്ററും ഒന്നും തന്നെയില്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു മംഗോ ചീസ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയാലോ..?? വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ..!!!!