മനോഹരമായൊരു ലളിതഗാനം ആസ്വദിക്കാം, അസ്‌നയുടെ ശബ്ദത്തിൽ

By: 600005 On: Nov 25, 2022, 8:23 AM

സ്‌കൂൾ കലോത്സവങ്ങൾക്ക് പാടാൻ കഴിയുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ലളിതഗാനം അസ്‌നയുടെ ശബ്ദത്തിൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം..!!