കടന്നൽ,തേനീച്ച ആക്രമണത്തിൽ  മരണപ്പെടുന്നവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ട്  സംസ്ഥാന സർക്കാർ

By: 600021 On: Nov 17, 2022, 5:40 PM

തേനീച്ച/ കടന്നൽ കുത്തേറ്റ് മരണപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർഷങ്ങളായി ഉയർന്നു വന്നിരുന്ന ആവശ്യം  യാഥാർത്ഥ്യമായി. തേനീച്ച, കടന്നൽ കുത്തേറ്റ് മരിക്കുന്നവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവിറക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ.വന്യജീവി ആക്രമണത്തിലേതിന് സമാനമായ ഇത്തരം മരണങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് നഷ്ടപരിഹാരത്തുകയായി അനുവദിച്ചത്.

വനത്തിന് പുറത്ത് വെച്ച് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും വന്യജീവി ആക്രമണം മൂലം സ്ഥായിയായ അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപവരെയുമാണ്  നൽകി വരുന്നത്. വന്യജീവി ആക്രമണം മൂലം പരിക്കേൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ്  നൽകുന്നത്. പട്ടിക വർഗ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നൽകുന്ന സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചികിൽസാർത്ഥം ചെലവാകുന്ന മുഴുവൻ തുകയും അനുവദിക്കും.