അമേരിക്കയിൽ എത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന

By: 600084 On: Nov 17, 2022, 4:45 PM

പി പി ചെറിയാൻ, ഡാളസ്

ന്യൂയോർക്ക് : ന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നെത്തുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ എത്തിയ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ 19 ശതമാനം വർധനവാണ് ഈ വർഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. യുഎസ് ഗവൺമെന്റ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ.

അമേരിക്കയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള വിദേശ വിദ്യാർഥികളുടെ ആകെ എണ്ണത്തിൽ (ഒരു മില്യൺ) 21 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്.2020–21 ൽ 167582 വിദ്യാർഥികൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ 2021–2022 ൽ 1,99,182 വിദ്യാർഥികളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയത്.

2012–2013 വർഷം  ആകെ 96654 വിദ്യാർഥികൾ മാത്രമാണ് അമേരിക്കയിൽ എത്തിയിരുന്നത്. 2022–2023 വർഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്ന ചൈനയേക്കാൾ ഇന്ത്യ മുൻ പന്തിയിലെത്തുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ജൂൺ – ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇതിനകം തന്നെ 82,000 വീസകൾ നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

2020–21 ൽ ആകെ വിതരണം ചെയ്ത വീസകൾ 62,000 ആയിരുന്നു. 2021–2022 വർഷത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ എത്തിയ വിദേശ വിദ്യാർഥികളിൽ 52 ശതമാനം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നും ഉള്ളവരാണ്.

ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ചു 2020–21 ൽ 9.14 ലക്ഷവും , 2022–22 ൽ 9.48 ലക്ഷ്യവുമാണ് അമേരിക്കയിൽ എത്തിയ വിദേശ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം.