ആകാശത്ത് അപൂർവ പ്രതിഭാസം തിങ്കളാഴ്ച കാണാം

By: 600021 On: Nov 4, 2022, 6:58 PM

ആകാശത്ത്  വിസ്മയമായി വീണ്ടും അപൂർവ പ്രതിഭാസം സംഭവിക്കുന്നു. വാനനിരീക്ഷകരെ അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നവംബർ 7 തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും. സൂര്യനും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും നേരെ വരുന്ന പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണമാണ് തിങ്കളാഴ്ച സംഭവിക്കുക.

ഭൂമിയുടെ നിഴൽ പതിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചന്ദ്രൻ വരികയും ഇത് ചന്ദ്രന് ചുവന്ന നിറം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം. ചുവന്ന വെളിച്ചത്തിനാണ് വേവ് ലെംഗ്ത് കൂടുതൽ. ചന്ദ്രന് ലഭിക്കുന്ന വെളിച്ചം സൂര്യനിലൂടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കടന്ന് വരുന്നതാണ്. ഭൂമിയിൽ  എത്രമാത്രം പൊടിപടലങ്ങളുണ്ട്,എത്രമാത്രം മേഘാവൃതമാണ് എന്നത് അനുസരിച്ച്  ചന്ദ്രൻ്റെ   ചുവപ്പ് നിറവും കൂടും.

2025 മാർച്ച് 14 നു ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അടുത്ത പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം.2023 ഒക്ടോബറിൽ ഭാഗിക ചന്ദ്രഗ്രഹണമുണ്ട്.