'പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ചേർന്നു നിൽക്കാം..?' ബൈബിൾ കഥ ഭാഗം 27. 'How to stay close to God in adverse situations..?' Part 27. കുട്ടികൾക്കായുള്ള ബൈബിൾ കഥകൾ ആസ്വദിക്കാം വീഡിയോയിലൂടെ.

By: 600036 On: Sep 4, 2022, 4:57 PM

പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ചേർന്നു നിൽക്കാം..? ആരൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോഴും ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ദൈവം ഉണ്ടാകും..!

How to stay close to God in adverse situations..? No matter who leaves, God will be with us in any situation..!