വായിൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഓറഞ്ച് ഡെസ്സേർട്ട്

By: 600054 On: Jul 31, 2022, 4:50 PM

ഓറഞ്ച് കൊണ്ടൊരു അടിപൊളി ഡെസ്സേർട് തയ്യാറാക്കാം...!! വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഓറഞ്ച് ഡിലൈറ്...!!