'നാട്ടുമാവിലൊരു മൈന' ശ്രേയാ ഘോഷാൽ ആലപിച്ച മനോഹരമായ ഗാനം കേൾക്കാം, അസ്‌നയുടെ ശബ്ദത്തിൽ.

By: 600005 On: Jun 14, 2022, 4:59 PM

'നാട്ടുമാവിലൊരു മൈന' എന്ന ഗാനം നമ്മൾക്കായി ആലപിക്കുന്നു അസ്നക്കുട്ടി.