വിശപ്പും ദാഹവും ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരുഗ്രൻ ഷേക്ക്

By: 600054 On: Jun 12, 2022, 2:29 PM

വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ ഒരുഗ്രൻ കരിക്കിൻ ഷേക്ക് കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം. വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കരിക്കിൻ ഷേക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് വീഡീയോ കണ്ടു മനസിലാക്കൂ..!!