'ഹാരാനിലേക്ക് പോയ യാക്കോബിന്റെ കഥ' ബൈബിൾ കഥ പാർട്ട് 19-The Story of Jacob Going to Haran 'Bible Story Part 19-

By: 600036 On: May 29, 2022, 5:15 PM

ഇന്നത്തെ ബൈബിൾ കഥ യാക്കോബിനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥായാണ്. ഹാരാനിലേക്ക് പോയ യാക്കോബിന്റെ കഥ എല്ലാ കൊച്ചു മിടുക്കർക്കും ആസ്വദിക്കാം. കുട്ടികൾക്കായുള്ള ബൈബിൾ കഥകൾ ആസ്വദിക്കാം വീഡിയോയിലൂടെ...!

Today's Bible story is about Jacob. All little geniuses can enjoy the story of Jacob who went to Haran. Enjoy Bible Stories for Kids Through Video ...!