'അമേരിക്കൻ പോലീസിനൊപ്പം ഒരു ദിനം (പാർട്ട് 2) സവാരി ബൈ ഷിനോദ് മാത്യൂ.'

By: 600087 On: May 13, 2022, 5:33 PM

ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി വിലങ്ങു വച്ച് പോലീസ് വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് ഷിനോദ് മാത്യൂ, അമേരിക്കൻ പോലീസിനൊപ്പം ഒരു ദിനം പാർട്ട് 2.