'ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഐസക്കിന് നല്ലൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടുന്നു' ബൈബിൾ കഥ ഭാഗം-17, 'A Good wife is a Blessing from God'. Bible Story, Part-17.

By: 600036 On: May 6, 2022, 5:15 PM

ഒരു നല്ല ഭാര്യയെ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം..?, ഐസക്ക് തനിക് എങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യയയെ വേണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാം. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കായുള്ള ബൈബിൾ കഥകൾ ആസ്വദിക്കാം, വീഡിയോയിലൂടെ.

How to choose a good wife ..? What qualities should we look into. listen to Isaac.

Children can enjoy Bible stories through video.