'അമേരിക്കൻ പോലീസിനൊപ്പം ഒരു ദിവസം' സവാരി ബൈ ഷിനോദ് മാത്യു(പാർട്ട് 1)

By: 600087 On: Apr 30, 2022, 6:33 PM

അമേരിക്കയിലെ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഷിനോദ് മാത്യു അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ വ്ലോഗിൽ ഇന്ന് അമേരിക്കയിലെ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കാമ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കണ്ടു മനസിലാക്കാം