'തങ്കത്തിങ്കളേ..' അസ്‌നയും ഹരീഷും ചേർന്നു പാടിയ ആൽബം സോങ് ആസ്വദിക്കാം...!!

By: 600005 On: Dec 30, 2021, 4:20 PM

'തങ്കത്തിങ്കളേ..' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന  അസ്‌നയും ഹരീഷും ചേർന്നു ആലപിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ആൽബം സോങ് ആസ്വദിക്കാം...!! ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്തു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൂ...!!