'കാർത്തിക സന്ധ്യ..' അസ്‌ന പാടിയ ഒരു ലളിതഗാനം ആസ്വദിക്കാം...!

By: 600005 On: Dec 16, 2021, 5:13 PM

അസ്‌ന പാടിയ മനോഹരമായ ഒരു ലളിതഗാനം ആസ്വദിക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്തു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൂ..!!