വെറും രണ്ടു ചേരുവകൾ കൊണ്ട് 'സ്‌നോ പുഡ്ഡിംഗ്' തയ്യാറാക്കാം.

By: 600054 On: Nov 19, 2021, 5:07 PM

മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൊണ്ട് സ്വാദിഷ്ടമായ സ്‌നോ പുഡ്ഡിംഗ് തയ്യാറാക്കാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ...!!