ഈസി, ടേസ്റ്റി ഡോണട്ട് ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ടാക്കാം...!

By: 600054 On: Nov 6, 2021, 4:41 PM

കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായ ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് ഡോണട്ട്. കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന അതേ രുചിയോടെ ഡോണട്ട് നമുക്ക് വീടുകളിലും ഉണ്ടാക്കാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ...!!