കാനഡയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ( വീഡിയോ - പാർട്ട് 1 )

By: 600007 On: Oct 11, 2021, 6:12 AM

കാനഡയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്. ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി കാനഡയിൽ നിന്നും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു, ശ്രീ.സോൾവിൻ.ജെ.കല്ലിങ്കൽ,ലയൺഷേർ കാനഡ ഇമിഗ്രേഷൻ.