ഗോൾഡൻ വിസയ്ക്ക് പിന്നാലെ വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനവുമായി യുഎഇ

By: 600007 On: May 15, 2024, 6:44 PM

ഗോൾഡൻ വിസയ്ക്ക് പിന്നാലെ മറ്റൊരു വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനവുമായി യുഎഇ. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകർക്ക് പത്തു വർഷം കാലാവധിയുള്ള ബ്ലൂ റെസിഡൻസി വിസ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തികൾക്കാണ് വിസ നൽകുക. വായു ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, കടലിലെയും കരയിലെയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കൽ, ഇതിനായുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ സംഭാവനകൾ പരിഗണിക്കും.