പാർലമെൻ്റിൽ 2024-25 വർഷത്തേക്കുള്ള ഇടക്കാല ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ; ഇറക്കുമതി തീരുവ ഉൾപ്പെടെ പ്രത്യക്ഷ, പരോക്ഷ നികുതി നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമില്ല

By: 600021 On: Feb 2, 2024, 4:36 AM

ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പാർലമെൻ്റിൽ 2024-25 വർഷത്തേക്കുള്ള ഇടക്കാല ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഇറക്കുമതി തീരുവ ഉൾപ്പെടെ പ്രത്യക്ഷ, പരോക്ഷ നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും അതേ നികുതി നിരക്കുകൾ നിലനിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചതായും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ഇതിനകം നികുതി നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുകയും യുക്തിസഹമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പുതിയ നികുതി പദ്ധതി പ്രകാരം, 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 2.2 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 7 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ള നികുതിദായകർക്ക് ഇപ്പോൾ നികുതി ബാധ്യതയില്ല. റീട്ടെയിൽ ബിസിനസുകൾക്കുള്ള അനുമാന നികുതിയുടെ പരിധി 2 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 3 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തി. അതുപോലെ, അനുമാന നികുതിക്ക് അർഹരായ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കുള്ള പരിധി 50 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 75 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തി. എന്നിരുന്നാലും, സോവറിൻ വെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെൻഷൻ ഫണ്ടുകൾ മുഖേന നടത്തുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ചില നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാനും ചില IFSC യൂണിറ്റുകളുടെ ചില വരുമാനത്തിന് 2025 മാർച്ച് 31 വരെ നികുതി ഇളവ് നൽകാനും ധനമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു. 2014-ന് മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും സർവതോന്മുഖമായ വികസനത്തോടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ സുസ്ഥിരമായ വളർച്ചാ പാതയിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.