48-ാം റൈസിംഗ് ഡേ ആഘോഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്

By: 600021 On: Feb 2, 2024, 4:35 AM

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് 48-ാമത് റൈസിംഗ് ദിനം ന്യൂഡൽഹിയിൽ ആഘോഷിച്ചു. 152 കപ്പലുകളും 78 വിമാനങ്ങളുമുള്ള ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് 2030 ഓടെ 200 ഉപരിതല പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും 100 വിമാനങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സേനാ നില കൈവരിക്കാനുള്ള പാതയിലാണെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. "വയം രക്ഷാമ" എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന് കീഴിൽ, ഐസിജി ഇതുവരെ 11,554 ജീവനുകൾ രക്ഷിച്ചു. സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ പ്രതിബദ്ധത ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനെ ആഗോളതലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കോസ്റ്റ് ഗാർഡുകളിൽ ഒന്നായി ഉയർത്തി. ഇന്ത്യയിലെ മാരിടൈം സോണുകളിൽ 24x7 ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന ഐസിജി പ്രതിദിനം 50 മുതൽ 60 വരെ കപ്പലുകളും 10 മുതൽ 12 വിമാനങ്ങളും വിന്യസിക്കുന്നുണ്ട് . സമുദ്ര സുരക്ഷയിൽ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കുള്ള പ്രതികരണമായി, ഇത് സമുദ്ര നിയമ നിർവ്വഹണത്തെ ഗണ്യമായി ശക്തിപ്പെടുത്തി. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി 2023 ൽ മാത്രം 478 കോടി രൂപയും 15,343 കോടി രൂപയുടെ ആയുധങ്ങൾ, നിരോധിത വസ്തുക്കൾ, മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവയും പിടിച്ചെടുത്തു.