ഇടക്കാല ബജറ്റ് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ഇന്ന് ലോക്‌സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും

By: 600021 On: Feb 1, 2024, 2:46 AM

2024ലെ ഇടക്കാല ബജറ്റ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ലോക്‌സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ധനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ ആറാമത്തെ ബജറ്റ് അവതരണമാണിത്, നിലവിലെ ലോക്‌സഭയുടെ അവസാന ബജറ്റായിരിക്കും ഇത്. മുമ്പത്തെ മൂന്ന് സമ്പൂർണ യൂണിയൻ ബജറ്റുകൾ പോലെ, ഇടക്കാല ബജറ്റ് 2024 ലും പേപ്പർ രഹിത രൂപത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യും. 2024ലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ മുഴുവൻ കേന്ദ്ര ബജറ്റും അവതരിപ്പിക്കും.