റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 1132 പേർക്കുള്ള ധീരതയും സേവന മെഡലുകളും സമ്മാനിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു

By: 600021 On: Jan 26, 2024, 1:56 AM

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പോലീസ്, ഫയർ സർവീസ്, ഹോം ഗാർഡ്, സിവിൽ ഡിഫൻസ്, കറക്ഷണൽ സർവീസ് എന്നിവയിലെ 1132 ഉദ്യോഗസ്ഥർരെ ധീരത, സേവന മെഡലുകൾ നൽകി ആദരിച്ചു. രണ്ട് രാഷ്ട്രപതി മെഡൽ ഉൾപ്പെടെ ധീരതയ്ക്കുള്ള 275 മെഡൽ, വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡൽ, സ്തുത്യർഹ സേവനത്തിനുള്ള 753 മെഡൽ എന്നിവയാണ് അവാർഡുകൾ. അപൂർവമായ ധീരതയുടെയും ജീവനും സ്വത്തുക്കളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലെ ശ്രദ്ധേയമായ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ ധീരതയ്‌ക്കുള്ള മെഡൽ നൽകുന്നത് .