രാജ്യം പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ നടുവിലാണെന്നും പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വദേശിവൽക്കരണത്തിനായുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും സിഡിഎസ് ജനറൽ അനിൽ ചൗഹാൻ

By: 600021 On: Jan 13, 2024, 8:10 AM

രാജ്യം പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ നടുവിലാണെന്നും പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വദേശിവൽക്കരണത്തിനായുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും സിഡിഎസ് ജനറൽ അനിൽ ചൗഹാൻപറഞ്ഞു. സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓഫ് ടെലിമാറ്റിക്‌സിൻ്റെ (സി-ഡോട്ട്) ഡൽഹി കാമ്പസിലേക്കുള്ള സന്ദർശന വേളയിൽ, ഭാവിയിലും അത്യാധുനിക സുരക്ഷിതമായ ടെലികോം സൊല്യൂഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സി-ഡോട്ടും പ്രതിരോധ സേനയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ സഹകരണത്തിന് സിഡിഎസ് ചൗഹാൻ ഊന്നൽ നൽകി. C-DOT ൻ്റെ ഗവേഷണ സമൂഹത്തി ൻ്റെ ഗവേഷണ വികസന ശ്രമങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച ചൗഹാൻ, ആശയവിനിമയ സംവിധാനവും സൈബർ ഇടവും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള രാജ്യത്തി ൻ്റെ കഴിവിൽ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് അത്യാധുനിക സുരക്ഷാ പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത C-DOT സിഇഒ ഡോ. രാജ്കുമാർ ഉപാധ്യായ ഉറപ്പുനൽകി. കേന്ദ്രം തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച നൂതന സുരക്ഷാ പരിഹാരങ്ങളും നിലവിലുള്ള സാങ്കേതിക പരിപാടികളും സിഡിഎസ് ചൗഹാന് പ്രദർശിപ്പിച്ചു. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മന്ത്രാലയത്തിലെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ടെലികോം റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് സെന്ററാണ് സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓഫ് ടെലിമാറ്റിക്‌സ്. സർക്കാരിൻ്റെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് വീക്ഷണത്തിന് അനുസൃതമായി രാജ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തദ്ദേശീയവും സുരക്ഷിതവുമായ ടെലികോം സൊല്യൂഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ C-DOT സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.