2023-ൽ 6,577 കിലോമീറ്റർ റൂട്ട് വൈദ്യുതീകരിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ

By: 600021 On: Jan 9, 2024, 4:53 AM

2023 കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ 6,577 റൂട്ട് കിലോമീറ്റർ വൈദ്യുതീകരണം നടത്തിയതായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. 2023 ഡിസംബർ വരെ 61,508 കിലോമീറ്റർ റൂട്ട് വൈദ്യുതീകരിച്ചതായി മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു, ഇത് മൊത്തം ബ്രോഡ് ഗേജ് റൂട്ടിൻ്റെ 93.83 ശതമാനവും 65,556 കിലോമീറ്ററാണ്. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും വേഗതയേറിയതും ഊർജ-കാര്യക്ഷമവുമായ ഗതാഗത മാർഗ്ഗം നൽകുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ബ്രോഡ് ഗേജ് ട്രാക്കുകളുടെ 100 ശതമാനം വൈദ്യുതീകരണത്തിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണ്.