നമീബിയയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ഐഎൻഎസ് സുമേധ

By: 600021 On: Nov 14, 2023, 6:06 AM

ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച കപ്പലായ ഐഎൻഎസ് സുമേധ നമീബിയയിലെ വാൽവിസ് ബേയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. നവംബർ 10ന് ആരംഭിച്ച സന്ദർശനം 13 ന് പൂർത്തിയായി. ഐഎൻഎസ് സുമേധ, നിലവിലുള്ള വിപുലീകൃത ശ്രേണി ഓപ് വിന്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികസേന പറഞ്ഞു. നമീബിയൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ക്രോസ് ഡെക്ക് സന്ദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ, നമീബിയൻ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്ത ഐഎൻഎസ് സുമേധ എന്ന കപ്പലിലെ സ്വീകരണം വൻ വിജയമായിരുന്നു. കൂടാതെ, നമീബിയൻ നാവികസേനാംഗങ്ങളും ചേർന്ന് വാൾവിസ് ബേയിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും യോഗയെയും ആയുർവേദത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെഷനും നടന്നു. ഈ മാസമാദ്യം ഐഎൻഎസ് സുമേധ അംഗോളയിലെ പോർട്ട് ലുവാണ്ടയിലേക്ക് മാരിടൈം പാർട്ണർഷിപ്പ് എക്സർസൈസിലും (എംപിഎക്സ്)മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനം നടത്തി.