ഈ മാസം 28, 29 തീയതികളിൽ ഭാഗിക ചന്ദ്രഗ്രഹണം

By: 600021 On: Oct 21, 2023, 2:27 AM

ഈ മാസം 28, 29 തീയതികളിൽ ഭാഗിക ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കും. 28-ന് അർദ്ധരാത്രിയോടെ ചന്ദ്രൻ പെൻ‌ബ്രയിൽ പ്രവേശിക്കുമെങ്കിലും, ഒക്ടോബർ 29 ന് പുലർച്ചെയാണ് കുടയുടെ ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് ഗ്രഹണം ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ദൃശ്യമാകുക. പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക് സമുദ്രം, ഓസ്ട്രേലിയ, ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, കിഴക്കൻ തെക്കേ അമേരിക്ക, വടക്ക്-കിഴക്കൻ വടക്കേ അമേരിക്ക, അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം, ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം, ദക്ഷിണ പസഫിക് സമുദ്രം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മേഖലയിൽ ഇത് ദൃശ്യമാകും. അടുത്ത ചന്ദ്രഗ്രഹണം 2025 സെപ്റ്റംബർ 7 ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ദൃശ്യമാകും, അത് പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണമായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അവസാനമായി ദൃശ്യമായ ചന്ദ്രഗ്രഹണം കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ 8 നായിരുന്നു, അത് പൂർണ ഗ്രഹണമായിരുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇടയിൽ ഭൂമി വരുന്നതും മൂന്ന് വസ്തുക്കളും വിന്യസിക്കുന്നതുമായ ഒരു പൗർണ്ണമി ദിനത്തിലാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രൻ മുഴുവനും ഭൂമിയുടെ നിഴലിൽ വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കും, ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഭൂമിയുടെ നിഴലിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭാഗിക ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കൂ.