2029-ഓടെ 10 കോടി ലക്ഷപതി ദിദികളെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗ്

By: 600021 On: Oct 21, 2023, 1:32 AM

ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ രണ്ട് കോടി ലക്ഷപതി ദീദികൾ എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാരെന്നും 2029-ഓടെ രാജ്യത്ത് പത്ത് കോടി ലക്ഷപതി ദിദികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നും കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗ്. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് (എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്) കീഴിലുള്ള ഫണ്ടിന് കമ്മി ഇല്ലെന്നും അധിക ഫണ്ടിനായി ധനമന്ത്രാലയത്തെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ഉടൻ അനുവദിക്കുമെന്നും സിംഗ് പറഞ്ഞു. പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷത്തിനിടെ 2,644 കോടി വ്യക്തിദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ജലസംഭരണ സംരംഭത്തിന് കീഴിൽ 67,000 അമൃത് സർവോർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന-ഗ്രാമീൺ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷത്തിനിടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 3.21 കോടി വീടുകൾ നിർമിച്ചു നൽകിയതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാം സഡക് യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ 7.44 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ റോഡ് ദൈർഘ്യം പൂർത്തിയാക്കിയതായും 1.62 ലക്ഷം ഗ്രാമീണ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളെ എല്ലാ കാലാവസ്ഥാ റോഡുകളിലൂടെയും ബന്ധിപ്പിച്ചതായും സിംഗ് പറഞ്ഞു.