ജുലാഘട്ട് തൂക്കുപാലം ഇന്ന് മുതൽ പ്രവർത്തസജ്ജം.

By: 600021 On: Oct 18, 2023, 5:32 PM

നേപ്പാളിനെയും ഇന്ത്യയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബൈതാഡി ജില്ലയിലെ ജുലാഘട്ട് തൂക്കുപാലം ഇന്ന് മുതൽ പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നതിനാൽ മഹാകാളി നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള തൂക്കുപാലം ഭാഗികമായി പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്നു. ദശൈൻ, തിഹാർ ഉത്സവങ്ങളിൽ, പടിഞ്ഞാറൻ നേപ്പാളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭഗവതി നിംഗലശായിനി, ത്രിപുരസുന്ദരി, ഭഗവതി മെലൗലി, ഉദയദേവ് എന്നീ ദേവാലയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഹിന്ദു തീർഥാടകർക്കും ചേരാൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന നേപ്പാളികൾക്കും ഇതോടെ ഗതാഗതം എളുപ്പമാവും.