അമേരിക്കയിലെ ഒരു കിടിലം ഓണപരിപാടി

By: 600054 On: Sep 16, 2023, 1:20 PM

ഓണം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്.., അതായത് മലയാളികളുള്ള എല്ലായിടത്തും ഓണം വലിയ ആഘോഷമാണ്. അമേരിക്കയിലെ ഓണം ആഘോഷം ഒന്നു കണ്ടു നോക്കാം......!!!!