മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക്‘പ്രശാന്തി' പദ്ധതിയുമായി കേരള പോലീസ്.

By: 600021 On: Sep 2, 2023, 5:24 PM

ഒറ്റയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് വിവിധ സഹായങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനായി ‘പ്രശാന്തി’ പദ്ധതയുമായി കേരള പോലീസ്. ഭക്ഷണം, മരുന്ന് എന്നിവ എത്തിക്കുക പരാതികൾ സമയബന്ധിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക, യാത്രാസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, പുനരധിവാസം, കൗൺസിലിംഗ്, പഠനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കൈത്താങ്ങ് ആകുക, മറ്റു വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലെ സംശയനിവാരണം നടത്തുക തുടങ്ങി നിരവധി ആവശ്യങ്ങളിലാണ് കേരളാ പോലീസിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാവുക. പ്രശാന്തി സേവനങ്ങൾക്കായി 9497900035, 9497900045 എന്നീ ഹെല്പ് ലൈൻ നമ്പറുകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വയോധികരെ വിളിച്ച് അവരുടെ വിവരങ്ങൾ ദിവസേന തിരക്കുകയും പ്രശാന്തിയുടെ സേവനങ്ങളെപ്പറ്റി അവബോധം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ക്ഷേമാന്വേഷണ പദ്ധതിയും ഇതോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.