'രാരീ... രാരീരം...രാരോ...' അസ്‌നയുടെ ശബ്ദത്തിൽ ആസ്വദിക്കാം..!!

By: 600005 On: Aug 17, 2023, 6:23 AM

എക്കാലത്തെയും മികച്ചൊരു താരാട്ടു പാട്ടായ രാരീ രാരീരം രാരോ..., ആസ്വദിക്കാം അസ്‌നയുടെ ശബ്ദത്തിൽ..!!