സ്ഥിരമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ തേടി ആൽബർട്ടയിലേയ്ക്ക് കുടിയേറുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു

By: 600110 On: Aug 11, 2023, 7:08 PM

 

 

ആൽബർട്ടയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ 5.5% ആയി ഉയർന്നിരുന്നു. എങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ട അവസരങ്ങളും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയും തേടി ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രവിശ്യയിലേയ്ക്ക് കുടിയേറുകയാണ്. നിർമ്മാണം, ഗതാഗതം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്നീ മേഖലകളിൽ കാൽഗറിയുടെ തൊഴിൽ മേഖല വളർച്ച പ്രകടമാക്കി.

തൊഴിൽ വിപണി ശക്തമായി തുടരുമ്പോൾ, നിർമ്മാണ വ്യവസായം തൊഴിലാളി ക്ഷാമം നേരിടുന്നു, ഇത് പാർപ്പിട, വാണിജ്യ പദ്ധതികളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തൊഴിലാളി ക്ഷാമം കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി പ്രവിശ്യയിൽ നിരന്തരമായ ആശങ്കയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും, ചില മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളി ക്ഷാമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽപ്പോലും, സ്ഥിരമായ തൊഴിലവസരങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരവും ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനാൽ ആൽബർട്ടയിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം തുടരുകയാണ്.