ആധാര പകർപ്പുകൾ ഇനി ഓൺലൈനിൽ

By: 600021 On: May 8, 2023, 5:57 AM

ആധാര പകർപ്പുകൾ ഇനി ഓൺലൈനിൽ. Pearl.registration.Kerala.gov.in -ലെ 'Certificate' മെനുവിലൂടെ ആധാരപകർപ്പുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, എറണാകുളം ജില്ലകളിലുള്ളവർക്കാണ് നിലവിൽ ഓൺലൈൻ പകർപ്പുകൾ ലഭിക്കുക. ഓൺലൈൻ വഴി ഫീസ്  അടച്ച് സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളുടെയടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ആധാരത്തിന്റെ  പകർപ്പുകൾ തയാറാക്കും. ഈ ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പുകൾ അപേക്ഷകർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം.